Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu sa riadia nižšie uvedeným nákupným poriadkom, tiež aj platnou legislatívou a obchodnými zvyklosťami. Väčšina ponúkaného tovaru pochádza od autorizovaných dovozcov a oficiálnych distribútorov pre ČR a SR. Je najvyššej kvality a je na tento tovar poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívných predpisov a podľa záručných podmienok výrobcov či dovozcov.

Objednávanie tovaru: Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa. Pokiaľ zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ňu doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokiaľ nepríde kópia objednávky na zadanú e-mailovou adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte. 
Objednávať tovar možno tiež telefonicky alebo e-mailem. 
Objednávka je vždy považovaná za záväznú pre obe strany, nie je dohodnuté inak.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru.

Storno objednávky zo strany nakupujúceho:

Objednávku možno stornovať telefonicky, prípadne e-mailom, pokiaľ je stav objednávky prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má dodávateľ nárok na náhradu škody, predovšetkým preukázateľných nákladov spojených s expedíciou tovaru. V prípade, že zákazník už vyexpedovanú zásielku stornuje/neprevezme, je povinný uhradiť náklady na dopravu vo výške za dopravu k zákazníkovi + za dopravu naspäť , teda dvojnásobok čiastky, ktorá bola zákazníkovi faktúrovaná na objednávke).

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časti v prípade, že sa objednaný tovar počas vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na trh, prípadne sa výrazným zpôsobom zmení jeho cena. O storne objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšiom možnom termíne.

Dodanie tovaru:

Tovar uvedený ako skladom je štandartne expedovaný do 1-2 pracovných dní. Ostatný ponúkaný tovar je prevažne väčšinou expedovaný v rozmedzí 5-14 dní. U menej bežného alebo problematického tovaru však tieto termíny nemusia byť zaručené, lebo závisí na ďalších distribútoroch a dovozcoch. V prípade nedostupnosti tovaru alebo dlhšej dodacej lehote môže zákazník stornovať objednávku telefonicky alebo e-mailom bez akých koľvek sankcií z našej strany.

Podrobnejšie viď záložka Platba a doprava

Forma platby

 • Platba za tovar objednaný prostredníctvom systému je realizovaná dobierkou pri doručení objednávky, platbou na firemný účet, alebo v hotovosti na našich predajniach.

Záruka a reklamácia

Všetok ponúkaný tovar pochádza od autorizovaných dovozcov a oficiálnych distribútorov pre ČR,SR a EUROPU, je najvyššej kvality a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislativných predpisov a podľa záručných podmienok výrobcov. Minimálne však v dĺžke 24 mesiacov.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vrátenie tovaru

Tovar nemožno vrátiť podľa odstavca nížšie v prípade, že si zákazník prevzal tovar osobne v obchode.
Tovar nemožno vracať v prípade, že kupujúcím je firma (podnikateľ, právnická osoba), alebo kúpna zmluva sa riadi podľa Obch. zák. Pri tovare kúpeného prostredníctvom internetového obchodu má kupujúci – nepodnikateľ-fyzická osoba podľa Obč. zák. právo do 14 dní od doručenia tovaru na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť žiadnym zpôsobom poškodený, niesť znaky používania či inak znehodnotený a musí byť zabalený v originálnych obaloch spolu so všetkým príslušenstvom. Ku tovaru musia byť priložené všetky dokumenty a to vrátane faktúry a záručného listu. Následne bude zákazníkovi prevedená príslušná čiastka, ktorá bude znížená o poštovné a ďalšie preukázateľné náklady spojené predovšetkým s expedíciou.

Orgán dozoru:

Orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice

Ochrana osobných údajov:

obchod si váži dôveru svojich zákazníkov a zaväzuje sa, že bude chrániť ich dáta, ktoré musela byť uvedené pre realizáciu objednávky. Tieto dáta nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, s výnimkou úverovéj spoločnosti pri žiadosti zákazníka o úver. Prevádzkovateľ využije dáta iba pre bežnú komunikáciu so zákazníkom.

Zodpovednosť za správnosť údajov

Dodávateľ upozorňuje, že informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť teda nemôže bezvýhradne garantovať správnosť ich obsahu. Dodávateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za škody, zpôsobené použitím informácií z internetového obchodu alebo odkazovaných webových stránok.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.